Kontejner CO2

Technická údaje jsou uvedeny v technická spec. zařízení.pdf

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci září 2011 kontejner CO2 v rámci projektu „Stroje a zařízení HZS“ pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Ostrava. Tento speciální požární kontejner je určen k rychlému zásahu oxidem uhličitým především na letištích.

Kontejner je určen pro jednoramenný nosič kontejnerů, především typu Multilift XR 21 S 56, tj. mechanismem schopným manipulace s kontejnery do max. celkové hmotnosti 14 tun s jednotnou výškou nosného oka kontejneru 1.570 mm. Je tvořen jediným samostatným vnitřním prostorem, v kterém se nachází 70 ks ocelových tlakových láhví s obsahem 2.100 kg hasiva CO2 a čtyřmi průtokovými navijáky se sněhotvornými proudnicemi.

Kontejner svým provedením odpovídá ustanovením vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb.
Kontejner CO2 byl pořízen z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

 Dodávka zařízení  

Dodávka byla realizována od dodavatele Továrna hasicí techniky, s.r.o., se sídlem: Polička, Starohradská č.p. 316, PSČ 572 01, IČ 46508147, v rámci projektu zaměřeného na vybavení hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data