Projekty

Projekty Letiště Ostrava, a.s.

Stroje a zařízení I.

Stroje a zařízení HZS

Stroje a zařízení II.

Bezpečnostní výzkum

Řešení doby života speciálních žárovek používaných v letištních rozvodech

SFDI 2017 - Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů

SFDI 2018 - Pořízení technických prostředků

Projekty Moravskoslezského kraje

Integrované výjezdové centrum

Odbavovací plocha

Kolejové napojení

Ostatní zpevněné plochy - světlotechnika 

Kolejové napojení – doprovodná infrastruktura


Všeobecné informace

Letiště Leoše Janáčka Ostrava je důležitým dopravním uzlem regionu a jeho rozvoj patří k prioritám Moravskoslezského kraje. Vzhledem k poloze v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem má letiště význam i pro sousední regiony a očekává se, že tento bude i po vstupu do Schengenského prostoru nadále růst.

Ostravské letiště se svými ojedinělými technickými parametry (vzletová a přistávací dráha dlouhá 3500 metrů, široká 63 metrů) umožňuje provoz všech současných typů letadel a má statut mezinárodního letiště.

V současné době připravuje nebo realizuje provozovatel Letiště Ostrava, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem několik významných projektů, u kterých se předpokládá spolufinancování z fondu ERDF především v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, ale také z jiných operačních programů.

V rámci projektů financovaných z Evropské unie jsou na Letišti Leoše Janáčka realizována opatření ke zvýšení odbavovací kapacity a bezpečnosti provozu.

Plánované je vybudování infrastruktury zajišťující rozvoj dalších služeb letiště, výstavba účelových komunikací napojující letiště a sousední průmyslovou zónu na silniční síť a napojení letiště na železniční síť a to včetně železničního terminálu.

Dále se jedná se o pořízení strojů a zařízení na odbavování cestujících a letadel, údržbu dráhových systémů, technické prostředky letištního záchranného systému, rozšíření odbavovací plochy pro letadla a výstavbu Integrovaného výjezdového centra.

Mezi projekty realizované společností Letiště Ostrava, a.s., které důležitou měrou přispívají ke zvýšení kvality a počtu současně odbavených letadel a zvýšení bezpečnosti leteckého provozu patří: Stroje a zařízení I., Stroje a zařízení HZS a Stroje a zařízení II.

V souvislosti s budováním bezpečnostní infrastruktury v návaznosti na požadavky vyplývající ze vstupu do České republiky do Schengenského prostoru, zkvalitňováním opatření v boji proti terorismu a v souladu se schváleným Generelem rozvoje letiště je připravována výstavba objektu, ve kterém budou působit spolupracující bezpečnostní složky na letišti včetně služby řízení letového provozu.  

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data