Stroje a zařízení HZS

Podrobnější údaje projektu jsou uvedeny v popis projektu HZS.pdf

Projekt Stroje a zařízení HZS byl finančně ukončen ke dni 21.3.2012.

V rámci projektu byla uskutečněna dodávka speciálního hasičského velitelského automobilu - vozidla určeného pro potřeby velitele zásahu v rámci operačního řízení při zdolávání mimořádných událostí a dopravního automobilu určeného k přepravě pracovníků hasičské záchranné služby k dopravě na místo mimořádné události, popř. na výcvik a školení. Výbavu hasičské záchranné služby doplnilo také měřící a testovací zařízení pro dýchací techniku.

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala také dva jednoramenné nosiče kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem (hydraulickou rukou). První nosič byl dodán v dubnu roku 2010, druhý v dubnu následujícího roku.

V letních měsících roku 2010 se uskutečnila nejvýznamnější dodávka v projektu - tři speciální cisternové automobilové stříkačky v letištním provedení.

Jedná se o hasicí letištní speciál provedení 6x6 s Hretem- letištní zásahový požární automobil podle ICAO s nástavbou ROSENBAUER / PODVOZEK ROSENBAUER MOTORS LLC.

Dále byly dodány dvě letištní cisternové automobilové stříkačky v provedení 6 x 6. Zásahové požární automobily slouží hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel, kdy asistují a chrání letištní záchranný tým při zásahu a evakuaci pasažérů.

Dodávky zbývající techniky proběhly dle očekávání v měsíci září 2011.

Záchranná a požární služba na Letišti Leoše Janáčka Ostrava je nyní plně vybavena technickými prostředky v rámci letištního záchranného systému.

Záměr rozšíření záchranné techniky Hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava v rámci projektu "Stroje a zařízení HZS" navazuje na dílčí projekt "Stroje a zařízení I."

Záchranná a požární služba letiště byla na Letišti Leoše Janáčka Ostrava zřízena dle předpisu L14 z důvodu záchrany lidských životů při letecké nehodě, jiných mimořádných událostí, místních pohotovostí a tísní, ropných havárií a jiných technických a technologických zásahů.

Úroveň poskytované služby pro záchrannou a požární službu musí odpovídat kategorii letiště. Samotná akceschopnost vyplývá z dostatečného vybavení a připravenosti záchranných a věcných prostředků požární ochrany.

Navýšení kategorizace je nutné z hlediska dalšího rozvoje Letišti Leoše Janáčka Ostrava v souladu s rozvojovým cílem letiště přijímat i ta největší letadla, která jsou v současné době v běžném provozu. S tím souvisí zvýšení úrovně bezpečnostního standardu pro cestující, posádky a náklad a vytvoření takových podmínek technické infrastruktury, které přispějí nejen k regionálnímu významu letiště, ale také posílí jeho důležitost mezi letišti členských států Evropského společenství.

Cílem projektu je především rozšíření strojů a zařízení leteckého záchranného systému v rámci zvýšení bezpečnosti letiště a dostatečná vybavenost hasičské záchranné služby včetně zálohových prostředků pro řešení mimořádných událostí v letecké dopravě.

Investice v rámci projektu "Stroje a zařízení HZS" jsou nutným předpokladem pro další rozvoj letiště a úrovně poskytování letecké záchranné služby.

Pro letiště regionálního významu je nezbytná připravenost hasičského záchranného systému dle platných předpisů ICAO a související mezinárodní legislativy. V oblasti hasičské záchranné techniky jsou dle předpisu L14 přesně stanoveny požadavky týkající se rychlosti zásahu a kapacity hasících látek a v návaznosti na projekt "Stroje a zařízení I." projekt řeší posunutí kategorizace letiště pro příjem letounů nejvyšších hmotnostních kategorií. Zároveň musí být letiště připraveno na nejrůznější mimořádné události včetně havarijních situací v případě velkých letadel např. typu Boeing 737.

Investiční výdaje zahrnují posílení technického zázemí prostředky hasičské záchranné a vyprošťovací techniky v souladu bezpečnostními standardy Evropské unie. Veškeré stroje a zařízení jsou pořizovány na základě požadavků, které pro LKMT stanovuje Letištní bezpečnostní program schválený Ministerstvem dopravy odvozený od Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy.

Bylo nutné dobudovat infrastrukturu Letiště Leoše Janáčka Ostrava tak, aby odpovídala potřebám kvalitních služeb a stoupajícímu zájmu o leteckou dopravu v souladu s evropskými standardy a stalo se tak skutečně důstojnou bránou do Moravskoslezského kraje.

Informace k projektu jsou dostupné také na webových stránkách Moravskoslezského kraje: zde

V období 13. 9. – 28. 11. 2011 proběhl závěrečný audit projektu Stroje a zařízení HZS. Audit provedla firma HP auditoři, s.r.o. Celkový závěr Zprávy uvádí: Příjemce dotace ve všech významných ohledech dodržel podmínky smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřené dne 18.8.2009 a projektové prostředky se za období od 27.3.2009 – 28.11.2011 používají výlučně pro účely projektu.

Dne 2.11.2011 proběhla v prostorách Letiště Ostrava, a.s. tisková konference u příležitosti ukončení projektu.

V období 25.1. - 23.2.2012 proběhl audit projektu Stroje a zařízení HZS. Audit provedl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Celkový závěr Zprávy uvádí:

U ověřované operace nebyly identifikovány závažné nedostatky, bylo identifikováno 1 administrativní pochybení s malou mírou významnosti. Projekt splňuje kritéria výběru pro operační program. Ověřovaná operace byla provedena v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Předložené účetní záznamy a podklady souhlasí s vykazovanými výdaji příjemce dotace. Příjemcem vykázané výdaje jsou v souladu s předpisy Společenství a s předpisy ČR, pouze příjemce administrativně pochybil, když náležitosti Výzvy k podání nabídek jednoho z výběrových řízení nesplnily požadavky MP pro zadávání veřejných zakázek. ŘO zajistil vyplacení celkové částky příspěvku z prostředků ROP MS bez prodlení a v plné výši.
 

Tisková zpráva

Reportáž České televize

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data