Zařízení pro detekci tekutých výbušnin (LEDS)

 

Popis vybavení: 1 ks zařízení pro detekci tekutých výbušnin (LEDS) – kategorie 2) dle čl. 2.3 Pravidel
Předpokládané umístění: Odletová hala
Technická specifikace zařízení:

Přenosné technické zařízení umožňující provádět detekční kontroly tekutin se zaměřením na odhalování potenciálních výbušnin obsažených v těchto tekutinách.

Zadavatel požaduje, aby dodané detekční zařízení splňovalo minimálně následující uvedené technické parametry:

 • dodávané zařízení musí být přenosné, požadované napájení zařízení je 230 V, zařízení musí být vybaveno inspekční částí pro provádění vlastní detekce tekutin; inspekční část musí být uzpůsobena tak, aby bylo možné provádět detekce tekutin obsažených v různě tvarovaných obalech (oválné, hranaté, kulaté apod.), dodané zařízení nesmí obsahovat žádný zdroj ionizujícího záření;
 • detekční zařízení musí splňovat požadavky certifikace ECAC (European Civil Aviation Conference) LEDS Standard 3 typu A, i ECAC LEDS Standard 3 typu B, současně musí být toto zařízení plně uzpůsobeno pro provádění vlastních kontrol a to plně v souladu s těmito standardy;
 • dodané zařízení musí být osazeno jednotlivými detekčním algoritmy, vždy po každý požadovaný typ detekce (dle předchozího bodu), plně v souladu s aktuálním CEP (Common Evaluation Process) listem, zveřejněným na stránkách ECAC;
 • inspekční část zařízení musí umožňovat provádění požadované detekce tekutin o objemu 100 ml – 2000 ml (vždy objem jednoho balení tekutiny); toto ustanovení platí pro LEDS Standart 3 typu B;
 • zadavatel požaduje, aby dodané technické zařízení umělo provádět detekci tekutin:
  • obsažených v kovových obalech
  • obsažených v průhledných i neprůhledných plastových obalech
  • obsažených v průhledných i neprůhledných skleněných obalech
  • obsažených v obalech z nápojových kartonů
  • obsažených ve skleněných i plastových obalech opatřených etiketami, avšak bez nutnosti odstraňovat etiketu
 • zadavatel současně požaduje, aby v dodaném technickém zařízení bylo možné provádět detekci tekutin uložených ve speciálním bezpečnostním balení tzv. STEB (Security tamper evident bag) za podmínky neporušenosti tohoto balení;
 • detekční zařízení musí být vybaveno displejem pro zobrazení výsledku prováděné detekce, zadavatel požaduje, aby byly indikovány/zobrazeny alespoň následující stavy:
  • informace o detekci alarmu (indikovány červeně)
  • informace o výsledku detekce bez alarmu (indikovány zeleně)
  • informace o jiných provozních stavech (odlišná indikace než červená a zelená)
 • informace o alarmovém stavu musí být bezpečnostním pracovníkům rovněž indikována zvukovým signálem (vždy současně s vizuální identifikací);
 • zadavatel požaduje, aby provádění vlastní detekční analýzy tekutiny bylo prováděno automaticky (bez nutnosti spuštění operátorem), ihned po vložení kontrolované tekutiny do inspekční části zařízení;
 • doba pro provedení vlastní detekce tekutiny, po jejím vložení do zařízení, nesmí být delší než 6 sekund;
 • zařízení musí být vybaveno modulem, softwarem a dalšími nezbytnými prvky (jsou-li nezbytné) pro zajištění dálkové správy zařízení;
 • software zařízení musí ukládat výsledky všech měření/analýz do vlastní interní paměti včetně informací o jednotlivých provedených analýzách (jejich počet, výsledek analýzy apod.), uvedené informace musí být rovněž možné zobrazit na displeji přístroje (dle přístupových oprávnění);
 • zadavatel požaduje, aby software zařízení uměl poskytovat a zasílat statistická data o provedených analýzách a jejich výsledcích, prostřednictvím komunikačních rozhraní definovaných v tomto dokumentu;
 • přístup do jednotlivých uživatelských úrovní zařízení musí být chráněn nastavitelnými přístupovými hesly, zadavatel požaduje nejméně následující uživatelské úrovně – uživatel a supervisor;
 • zařízení musí umět provádět interní testování nebo kalibraci systému plně automaticky bez zásahu operátora; součástí dodávky musí být testovací předměty (jsou-li nezbytné) pro ověření, zda je zařízení funkční a schopné provádět stanovenou detekci, toto ověření bude prováděno v souladu s provozními postupy výrobce CONOPS;
 • zadavatel požaduje, aby dodané zařízení bylo alespoň vybaveno komunikačním rozhraním RS 232 a ethernetovým portem;
 • součástí dodávky musí být minimálně 100 ks stanovených odměrek, pro provádění detekce vzorků tekutin (plně v souladu pro LEDS Standard 3, typ A, současně za dodržení podmínek a postupů stanovených legislativou v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy;
 • pracovní teplota zařízení musí být alespoň v rozsahu -10 až +55 ºC.
   

Legislativa:
Detekční zařízení musí splňovat požadavky aktuálně účinné a platné legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (zejména Nařízení EU č. 300/2008; Rozhodnutí Komise C 2015(8005), ustanovení NBP a ustanovení stanovená základními opatření zaslanými UCL.
Zdůvodnění:
Technické zařízení, používané pro odhalování tekutých výbušnin, splňující požadovaný detekční standard (dle ECAC).
V současnosti používá provozovatel letiště pro detekci kapalných výbušnin rentgenová zařízení, splňující ECAC LEDS standard 3, typ C. V případech, kdy je na uvedeném zařízení detekován alarm, musí být použito zařízení umožňující provést následnou detekci a splňující stejný bezpečnostní standard.
Pro provádění následných detekčních kontrol, umožňujících odhalit tekuté výbušniny však provozovatel letiště disponuje pouze detekčním zařízením LEDS standardu 2 a není tak schopen provádět stanovené detekční kontroly v souladu s požadavky evropské legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
Pořízením uvedeného technického zařízení, splňujícího standard 3, zajistí provozovatel letiště provádění stanovených detekčních kontrol tekutých výbušnin v souladu s požadavky legislativy, a současně tím zajistí i zvýšení úrovně bezpečnosti cestujících.
Předpokládaná cena: 1 000 000,- Kč bez DPH
Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o., se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.
 

  


Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data