Zařízení pro detekci výbušnin v obuvi (SED)

Popis vybavení: 1 ks zařízení pro detekci výbušnin v obuvi (SED) - kategorie 2) dle čl. 2.3 Pravidel
Předpokládané umístění: Odletová hala

Zařízení pro detekci výbušnin v obuvi (SED) bude používáno pro provádění detekční kontroly cestujících a osob vstupujících do kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště nebo na palubu letadla. Uvedené zařízení je schváleno ECAC pro používání v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
Legislativa:
Detekční zařízení musí splňovat požadavky aktuálně účinné a platné legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (zejména Nařízení EU č. 300/2008; Rozhodnutí Komise C 2015(8005), ustanovení NBP a ustanovení stanovená základními opatření zaslanými UCL.
Zdůvodnění: Provozovatel letiště zaznamenal v roce 2018 značný nárůst odbavených cestujících (17%) a rostoucí trend je předpokládám i v následujícím období. S ohledem na tuto skutečnost bude požadované detekční zařízení pro detekci kovů v obuvi (SED) převážně používáno při provádění stanovených detekčních kontrol cestujících.
Navrhované zařízení pro detekci výbušnin v obuvi nahradí dosud používané zařízení, které pro tuto detekci uzpůsobeno není. Díky svým detekčním schopnostem, umožňujících odhalovat skryté hrozby, výrazným způsobem zkrátí čas nezbytný pro provádění detekčních kontrol cestujících, za současného zvýšení propustnosti bezpečnostního pracoviště.
Předpokládaná cena: 1 700 000,- Kč bez DPH.
Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o., se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data