Zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin (ETD)

Popis vybavení: 1 ks zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin/zařízení ETD
Předpokládané umístění: Cargo terminál
Technická specifikace zařízení:
Přenosné technické zařízení se zabudovaným sklopným monitorem, umožňující provádět detekční kontroly leteckých zásilek a cestujících formou stěrů.
Zařízení musí ukládat provedené detekční operace, přístup do menu zařízení musí být chráněn heslem a současně tento přístup musí být rozdělen do několika úrovní (operátor, supervizor, servis, apod.). Dodané zařízení musí pracovat v elektrické síti o napětí 230V.
Detekční parametry zařízení musí dále splňovat alespoň následující detekční a softwarové parametry:

 • hmotnost zařízení nesmí být vyšší než 13,5 kg;
 • dodané detekční zařízení včetně software musí být certifikováno ECAC pro kontrolu cestujících i leteckých zásilek (carga);
 • zařízení musí být vybaveno modulem a softwarem pro dálkovou správu zařízení prostřednictvím mobilního zařízení (tablet, mobilní telefon);
 • software zařízení musí umožňovat integraci více detekčních zařízení, nastavování jejich detekčních parametrů, monitorování stavu přístrojů, poskytování informací o údržbě a kalibraci jednotlivých zařízení, včetně informací o prováděných detekcích, a to s využitím ethernetové sítě a protokolu TCP/IP;
 • software zařízení musí dále umožňovat vytváření výpisů o provedených detekčních analýzách, detekovaných hrozbách, chybových a varovných hlášeních, tyto výpisy musí být ve formátu csv a musí být zasílány na uživatelem definované adresy;
 • přístup do jednotlivých úrovní zařízení musí být chráněn volitelnými přístupovými hesly, software zařízení musí být rovněž chráněn proti možným kyber útokům;
 • zařízení nesmí obsahovat žádný zdroj ionizujícího záření;
 • čas určený pro plnou aktivaci (náběh a stabilizaci systému) při prvním zapnutí nesmí přesáhnout 35 minut, čas určený na analýzu/vyhodnocení provedeného stěru nesmí být delší než 9 sekund;
 • zařízení musí být odolné proti vlhkosti a prachu, konstrukčním uspořádáním zařízení musí být zajištěno, že v klidovém režimu (zapnuté zařízení, ale neprobíhá měření) není do zařízení nasáván prach nebo jiné nečistoty poškozující toto zařízení a zvyšující počet falešných alarmů; stupeň krytí minimálně IP 20
 • zařízení musí umět provádět interní kalibraci systému plně automaticky;
 • zařízení musí být vybaveno baterií, zajišťující napájení v případě výpadku napájení nebo v případech, kdy je zařízení používáno mimo napájecí síť, výdrž baterie musí být minimálně 50 minut;
 • detekční materiál určený pro provádění stěrů musí být opakovatelně použitelný, součástí dodávky musí být minimálně 400ks detekčních proužků;
 • výsledek analýzy musí být zobrazen na dotykovém monitoru, v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany civilního letectví, včetně barevné identifikace detekce (červená=alarm, zelená=stav bez alarmu);
 • software zařízení musí umět zobrazit výsledky měření v několika módech, uživatelský/standardní, detailní kdy jsou viditelné detailní výsledky detekce i v grafickém zobrazení (plasmagram);
 • zařízení musí ukládat výsledky všech měření/stěrů a prováděných operací (verifikace, kalibrace) do vlastní interní paměti;
 • zařízení musí být vybaveno interní tiskárnou a umožňovat tisk jednotlivých výsledků měření, včetně informacích o provádění verifikace a kalibrace;
 • zařízení musí umožňovat vytváření vlastních knihoven nebezpečných látek nebo substancí;
 • pracovní teplota zařízení musí být alespoň v rozsahu -10 až +55 ºC;
 • dodané zařízení musí být vybaveno alespoň dva USB porty;
 • součástí dodávky zařízení musí být samostatná pojízdná konzola, určená pro provoz zařízení (běžné denní používání), konzola musí chránit zařízení proti pádu a poškození a nesmí zásadně omezovat operátory v provádění detekční činnosti;

Zařízení musí být kompatibilní se zařízeními, která jsou v současnosti používána provozovatelem letiště - Itemiser, a to z důvodu značné úspory finančních prostředků, ušetřených za pořízení kalibračních předmětů, specifických náhradních dílů, výcvik pracovníků a SW nákladů na úpravu/vytvoření sítě.

Popis použití:
Zařízení pro stopovou detekci prvků výbušnin (ETD) bude používáno pro provádění detekční kontroly leteckých zásilek a detekční kontrolu cestujících. Použití tohoto zařízení výrazně zvýší rychlost, komfort odbavení a bezpečnostní úroveň letiště.

Legislativa:
Detekční zařízení musí splňovat požadavky aktuálně účinné legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (zejména nařízení EU č. 300/2008; rozhodnutí Komise (K) č. 8005; základní opatření zaslaná UCL, NBP, Doc. 30).

Zdůvodnění:
Zařízení je nezbytné pro provádění detekční kontroly cestujících včetně kabinových i zapsaných zavazadel, leteckých zásilek a předmětů vnášených osobami jinými než cestující. V souladu s legislativními požadavky představuje navržené zařízení nezbytnou součást pracoviště pro provádění uvedených detekčních kontrol. Nezanedbatelným přínosem navrženého zařízení je i zvýšení bezpečnostní úrovně cestujících, jejich zavazadel a zvýšení úrovně bezpečnosti přepravy leteckých zásilek.

Dodavatelem zařízení se stala společnost HSF spol. s r.o., se sídlem: U Divadla 341, 356 01 Sokolov.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zařízení bylo dodáno.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data