Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je v rámci provozování Letiště Ostrava a.s. jednou z prvořadých priorit. V souvislosti s provozem je zde prostor k vytvoření mnoha možností různého druhu ohrožení životního prostředí např. s ohledem na zvýšenou hlučnost, emisemi škodlivých látek do ovzduší, ohrožení spojené se znečištěním pozemních vod, a také se vznikem odpadů. Kromě toho, zcela odlišnou kapitolou jsou různé krizové situace a situace ohrožení, které můžou na letišti nastat, a jejichž následkem může dojít k znečištění životního prostředí. Letiště Ostrava a.s. směřuje své aktivity k dodržování všech zákonných předpisů týkající se ochrany životního prostředí. V této souvislosti se zejména snaží o snížení objemu odpadů správným třízením a recyklací, snížení spotřeby energií nebo používáním nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
 

Nakládání s odpady

V roce 2010 jako i v minulých letech bylo prvořadým úkolem důsledné třízení jednotlivých složek komunálního odpadu. Tento odpad je separován v místě vzniku a jednotlivé materiálové složky jsou využívány jako druhotné suroviny např. sklo, papír, plasty a kov. Dochází tak zároveň k vytřízení těch složek odpadu, které by svými nebezpečnými vlastnostmi mohly znamenat ohrožení životního prostředí. Touto důkladnou separací dochází také ke snížení objemu odpadu, a tím i snížení nákladů na jeho likvidaci.
Letiště Ostrava a.s. je také producentem nebezpečných odpadů. Tyto odpady vznikají při běžném provozním zajištění služeb a technickém zabezpečení provozu letiště jako například autoprovoz a údržba. Jsme zapojení do systému zpětného odběru odpadů např. u vyřazených elektrických zařízení, zářivek a olejů. Nebezpečné odpady jsou předávány pouze takovým firmám, které garantují jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou.
Ve spolupráci s Celní správou se podílíme na likvidaci odpadů, které jsou klasifikovány jako vedlejší živočišné a rostlinné produkty. Letiště Ostrava a.s. je pravidelně dozorována Krajskou veterinární správou. Pravidelné kontroly jsou zaměřeny na dodržování legislativních povinností při nakládání se zadrženými vedlejšími živočišnými produkty. Při kontrolách v roce 2010 nebyly shledány žádné nedostatky.


Ochrana ovzduší

Letiště Ostrava a.s. je dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší zařazena jako provozovatel malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o kotelny k vytápění jednotlivých budov. Topným mediem je zemní plyn. Tyto zdroje jsou pravidelně monitorovány měřením emisí (střední zdroje) a prováděním kontroly spalinových cest (malé zdroje). Všechny zdroje vyhovují platné legislativě. Vzhledem k používaným technologiím vytápění všechny zdroje významně nezatěžují životní prostředí.
 

Vodní hospodářství

Všechny odpadní vody splaškového charakteru jsou čištěny na nové mechanicko – biologické ČOV, kterou provozuje SmVaK Ostrava a.s.
V roce 2010 byla dokončena výstavba nového vodovodního přivaděče a výstavba vodojemu Petřvald II. Na tento vodovod byly přepojeny již některé budovy Letiště Ostrava a.s. Došlo tak ke zvýšení kvality dodávané pitné vody.
Monitoring kvality vypouštěných dešťových vod z přistávací dráhy, manipulačních a odstavných ploch je nadále prováděn v pravidelných intervalech na koncových zařízeních – odlučovačích ropných látek. Pravidelné odběry vzorků prokazují, že nedochází k žádným únikům závadných látek do vodních toků. Letiště Ostrava a.s. věnuje mimořádnou pozornost prevenci a předcházení haváriím, které by zhoršily kvalitu povrchových vod. Jedná se zejména o důsledné dodržování správného skladování a manipulaci s látkami závadnými vodám.


Hluk

Letiště Ostrava, a.s. má vypracovanou novou hlukovou studii týkající se vlivu hluku z letadel na okolní prostředí. Ze studie vyplývá, že do budoucna nebude nutné omezovat provoz letadel a vyhlašovat hluková omezení. Na letišti mohou přistávat a vzlétat pouze letadla vybavená pohonnými jednotkami v souladu s legislativou Evropské unie. Výjimky povoluje Ministerstvo dopravy České republiky.
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data