Wánoce we Waršavě

Wánoce we Waršavě

Více info
Létejte po světě za akční ceny!

Létejte po světě za akční ceny!

Více info
Létáme z Ostravy do celého světa

Létáme z Ostravy do celého světa

Více info
00:20
LOT503
Varšava
Více info
00:20
LOT503
Varšava
Plánovaný čas
01.12.2023 00:20
Typ letadla
E170
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Více info
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
01.12.2023 09:05
Typ letadla
B738
05:25
LOT503
Varšava
 – NÁSTUP 05:10
Více info i
05:25
LOT503
Varšava
NÁSTUP 05:10
Plánovaný čas
01.12.2023 05:25
Typ letadla
E170
09:30
RYR2369
LONDON / STN
 – NÁSTUP 09:15
Více info i
09:30
RYR2369
LONDON / STN
NÁSTUP 09:15
Plánovaný čas
01.12.2023 09:30
Typ letadla
B738
00:20
LOT503
Varšava
Více info
00:20
LOT503
Varšava
Plánovaný čas
01.12.2023 00:20
Typ letadla
E170
05:25
LOT503
Varšava
 – NÁSTUP 05:10
Více info i
05:25
LOT503
Varšava
NÁSTUP 05:10
Plánovaný čas
01.12.2023 05:25
Typ letadla
E170
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Více info
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
01.12.2023 09:05
Typ letadla
B738
09:30
RYR2369
LONDON / STN
 – NÁSTUP 09:15
Více info i
09:30
RYR2369
LONDON / STN
NÁSTUP 09:15
Plánovaný čas
01.12.2023 09:30
Typ letadla
B738

Soutěžní podmínky

 1. Definice použitých pojmů
  1. Pořadatelem je společnost Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, č.p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, oddíl B, vložka 2764.
  2. Soutěžícím je fyzická osoba starší 18 let, která splnila podmínky zapojení do soutěže dle zadání na www.facebook.com/letiste.
  3. Soutěž probíhá od 22.4.2022 do 28.4.2022.
  4. Ceny v soutěži jsou následující:
   Letenka na trase Ostrava – Varšava – Ostrava dle vybraného termínu pro 2 osoby
   Pokyny budou Výherci předány spolu s výhrou. Pořadatel nenese za újmy či škody spojené se zájezdem jakoukoliv odpovědnost.
  5. Výherce bude určen náhodným výběrem.
  6. Výherce bude o výhře obeznámen přes Facebookový profil do tří dnů od skončení soutěže.
 2. Obecná pravidla
  1. 2.1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání a souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami s výjimkou zaměstnanců Letiště Ostrava, a.s.
  2. Výhra bude Výherci předána Pořadatelem po předchozí domluvě v sídle letiště Leoše Janáčka Ostrava, případně zaslána poštou. Tím bude splněna povinnost předání výhry Výherci.
  3. Výherce souhlasí se zveřejněním jména a fotografií pořízených v souvislosti s výhrou.
  4. Záruka na výhru není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
  5. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 3. Práva a povinnosti soutěžícího
  1. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.
  2. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne dle jeho uvážení buď přes Facebook, telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.
  3. Zasláním fotografie Soutěžící souhlasí s jejím dalším použitím pro marketingové účely společnosti Letiště Ostrava,a .s.
  4. Svou účastí v Soutěži Soutěžící uděluje Pořadateli výslovný souhlas k  pořízení (Pořadatelem nebo jím určenou osobou) fotografií a videa dokumentujících uplatnění a čerpání hlavní výhry (popř. předání výhry).

 4. Práva a povinnosti Pořadatele
  1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci či dalším osobám způsobit.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže osobu či osoby, které poruší podmínky účasti v soutěži. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ty soutěžící, kteří si jakoukoliv podvodnou taktikou pomohou k účasti v  soutěži nebo dosažení lepšího výsledku, tzn. zejména vyloučit takové osoby, u kterých zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, anebo u kterých pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. V takových případech má Pořadatel právo vyloučit soutěžícího, odebrat výhru či požadovat navrácení výhry nebo finanční kompenzaci nejméně ve výši hodnoty poskytnuté výhry a nákladů s odebráním, navrácením či vymáháním výhry spojených.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, odložit, zkrátit, ukončit, jednostranně změnit či doplnit její podmínky bez udání důvodů po celou dobu trvání soutěže, a to zejména v případě, že dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Pořadatel neodpovídá za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Osoby nesplňující podmínky pro účast v této Soutěži nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v  rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato ze Soutěže bez náhrady vyloučena.
  4. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na  jakékoli odškodnění či vypořádání.
  5. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto podmínkách a jak jim budou poskytnuta. Výhry v Soutěži není možné reklamovat, případné reklamace výher je Výherce povinen uplatnit přímo u dodavatele výher.
 5. Osobní údaje
  1. Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
  2. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno a příjmení mohou být uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.
  3. Svou účastí v soutěži Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a je plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito soutěžními podmínkami a s uchováním osobních údajů (zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, číslo občanského průkazu) pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. Pokud Soutěžící nesouhlasí s  uchováním osobních údajů po skončení soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: marketing@airport-ostrava.cz Odvoláním svého souhlasu však účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách.
  3. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
  4. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 22.4.2022

Doporučujeme

Na co bychom vás chtěli upozornit