Vyberte si svou dovolenou už nyní!

Vyberte si svou dovolenou už nyní!

Více info
Objevujte svět. Letecky přes Varšavu

Objevujte svět. Letecky přes Varšavu

Více info
Parkujte levně přímo na letišti

Parkujte levně přímo na letišti

Více info
Nezapomeňte před svým návratem do České republiky vyplnit PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ. Více informací zde.

Předpisový rámec

Letiště Ostrava a.s., provozovatel letiště (ICAO označení LKMT) zavedl a udržuje systém řízení, jehož součásti je systém řízení bezpečnosti – Safety Management Systém (SMS).

SMS je zaveden v souladu s doporučeními ICAO dokumentu Doc 9859 Safety Management Manual, Nařízením Komise (EU) č. 139/2014, Leteckého předpisu L14 Řízení bezpečnosti, AIC C 25/16 Runway Safety program pro ČR a dalšími návaznými dokumenty.

Cíle SMS

Postupovat tak, aby nedocházelo k bezpečnostním událostem. Pokud k nim dojde, umět je řešit, minimalizovat jejich dopad a přejít co nejrychleji do běžného provozního stavu.

Bezpečnost je nejvyšší prioritou, přes obchodní, provozní, enviromentální nebo sociální tlaky.

Politika SMS

Bezpečnostní událost

Bezpečnostní událostí je jakákoliv událost s dopadem na bezpečnost, která ohrožuje nebo v případě, že není odstraněna nebo řešena, by mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jiné osoby, a zahrnuje zejména nehody nebo vážné incidenty.

K hlášení bezpečnostních událostí lze využít:

Safety portal

Pro zajištění koordinace s externími subjekty (subjekty, které vykonávají svou činnosti na Letiště Ostrava a.s., a jejich činnost může mít dopad na bezpečnost je využíván Safety portál

Runway Safety Program (RSP)

Cílem RSP je zajištění přijatelné úrovně dráhové bezpečnosti a zejména snížení událostí RI/RE.

Runway Incursion (RI, Narušení dráhy):

„Každá událost na letišti týkající se nesprávného výskytu letadla, vozidla nebo osoby v ochranném prostoru plochy určené pro vzlety a přistání letadel.“

Runway Excursion (RE, Vyjetí z dráhy)

Vyjetí z dráhy je událost, při které se letadlo při vzletu nebo přistání stočí mimo povrch dráhy nebo jej přejede

Just Culture

V rámci SMS je používán přístup Just Culture, což je anglický termín pro pravidlo netrestání viníka v případě, že sám oznámí bezpečnostní událost, kterou způsobil a aktivně spolupracuje na jejím vyhodnocení. V ČR však není možné netrestat viníka v případě trestně – právních činů.

Nepřípustné jednání

Přes uplatňování přístupu Just culture, následující chování není přípustné a nebude tolerováno:

  • Vědomé porušení bezpečnostních pravidel a postupů
  • Zatajování informací, které mohou mít vliv na bezpečnost
  • Činnost, která je považována za trestnou

Doporučujeme

Na co bychom vás chtěli upozornit